„Skelbiama informacija apie vykdomą materialiojo turto objekto, esančio Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje, adresu L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., viešąjį nuomos konkursą:

Eil. Nr. Viešųjų nuomos konkursų objektai Plotas kv. m Pradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn. Turto nuomos tikslas Pastabos
1. Pastato – Arbatinė iš Šeduvos (Unik. Nr. 4400-2094-9858) patalpos su gamybiniais – technologiniais įrenginiais ir baldais 169,53 230,00 Teikti išimtinai muziejaus lankytojų ir darbuotojų viešojo maitinimo paslaugas. Viešojo maitinimo veikloje puoselėti Lietuvos kulinarinį paveldą, etnografinių regionų valgių ypatybes bei supažindinti su jais Muziejaus lankytojus. Maitinimo veikla turi būti vykdoma visus metus.

Dalyvavimo nuomos konkursuose ypatumas – dalyvis (-ai) privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų nurodytos veiklos patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti muziejaus patvirtintame valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo tvarkos apraše bei išsamiose nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 346 47233.

Turto objektų nuomos terminas yra 4 metai ir 6 mėnesiai – iki 2023 m. liepos 31 d. (įskaitant nuomos termino pratęsimą, ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) metų laikotarpis). Nuomininkas visam nuomos laikotarpiui privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę ne mažiau kaip 30000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) suma. Nuomininkas pastatus privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis (5,00 Eur/mėn.) bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokėti kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkursuose turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos – nuo 2019 m. sausio 11 d. 9 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2019 m. sausio 14 d. 16 val. 00 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – referentei Živilei Rimavičienei, (tel.: 8 346 47233, el. p. referentas@llbm.lt).

Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į AB banko „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010002229239. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams – darbų ir civilinės saugos specialistas Antanas Andriulaitis, tel.: 8 698 10692, el. p.: antanas.andriulaitis@llbm.lt. Turto apžiūra gali vykti 2019 m. sausio 4 d. ir 7 d.

Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas pastato – Arbatinė iš Šeduvos patalpų nuomos konkurso laimėtojas, vyks 2019 m. sausio 15 d. 9 val. 00 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete.

LLBM pastato – Arbatinė iš Šeduvos patalpų viešo nuomos konkurso sąlygos

Arbatinė 1 priedas. PARAIŠKA Lietuvos liaudies buities muziejaus viešo nuomos konkurso

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas (nuoroda):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.156590/cymzmfEDeG