Skelbiamas konkursas į Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas. Konkursas skelbiamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai turi teikti el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.

Pareigų, kuriomis eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma: 40 valandų darbo laiko norma pagal suminę darbo laiko apskaitą, sudarytą ir patvirtintą mėnesio grafiką;
Darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas 6,61;
Darbo vieta: Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės, Kaišiadorių r.;
Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2021-10-13 24 val.
Numatoma preliminari pretendentų atrankos data: nuo 2021-10-25 iki 2021-10-28;
Priėmimo į pareigas data – 2021-11-03.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį muziejuje.
 3. Žinoti Lietuvos kultūros istoriją, išmanyti pagrindinius etninės kultūros elementus, lietuvių tautos tradicijas, turėti muziejininkystės profesijos pagrindus ir jų laikytis darbinėje veikloje.
 4. Būti susipažinęs su ICOM profesinės etikos kodeksu.
 5. Suprasti muziejinės veiklos specifiką ir ją deramai taikyti savo darbe.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, muziejaus statutu, direktoriaus įsakymais, reikalingais funkcijoms vykdyti.
 7. Mokėti bendrauti su skyriaus kolegomis, kitais muziejaus darbuotojais, muziejaus lankytojais.
 8. Mokėti planuoti ir organizuoti veiklą.
 9. Mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.
 10. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 11. Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.
 12. Žinoti darbo tvarkos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir priešgaisrinės saugos taisykles.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Vadovauja skyriui, įgyvendindamas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas.
 2. Organizuoja sklandų ekskursijų ir edukacijų vykdymą pagal lankytojų poreikius.
 3. Tvarko lankytojų aptarnavimo ir skyriaus dokumentaciją.
 4. Tinkamai organizuoja muziejaus lankytojų aptarnavimą.
 5. Tikrina ir aprobuoja ekskursijas, edukacinius užsiėmimus, renginius.
 6. Esant poreikiui, veda pažintines ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, švenčių, renginių metu kolektyviai dirba su skyiaus ir muziejaus darbuotojais.
 7. Rūpinasi estetine muziejaus komplekso išvaizda, atstovauja muziejų santykiuose su lankytojais, užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę.
 8. Teikia informaciją apie muziejaus vykdomą veiklą, paslaugas visoms besikreipiančioms organizacijoms ir privatiems asmenims.
 9. Konsultuoja ir aptarnauja lankytojus pagal savo kompetenciją.
 10. Sudaro sutartis su turizmo firmomis dėl muziejaus lankymo, teikia informaciją apie muziejaus lankymo kainas, planuojamus renginius, pasikeitimus muziejaus vykdomoje veikloje.
 11. Kuruoja ir organizuoja renginius įstaigoms, firmoms, komercinius renginius, ruošia sąmatas.
 12. Teikia pasiūlymus dėl lankytojų aptarnavimo gerinimo ir juos vykdo. Nuolat seka ekspozicijų padėtį, apie pastebėtus trūkumus informuoja vyriausiąjį fondų saugotoją.
 13. Teikia pasiūlymus, dėl skyriaus darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo.
 14. Ruošia skyriaus planus ir ataskaitas, suderinus su direktoriaus pavaduotoju muziejininkystei.
 15. Dalyvauja muziejaus tarybos posėdžiuose, muziejaus specialistų pasitarimuose.
 16. Dirba pagal patvirtintą metinį darbo planą. Už atliktus darbus, kas ketvirtį ir už metus atsiskaito direktoriaus pavaduotojui
 17. Vykdo žodinius bei raštiškus vadovybės teisėtus nurodymus, susijusius su skyriaus veikla.
 18. Nuolatos kelia kvalifikaciją.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdydamas nustatytas funkcijas atsako už:

 1. Už pareigų, numatytų šioje pareigybinėje instrukcijoje, vykdymą;
 2. Už teisingos informacijos apie skyriaus darbą pateikimą;
 3. Už tarnybinių, komercinių, technologinių veiklos paslapčių ir konfidencialios informacijos išsaugojimą;
 4. Už žalą padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
 5. Už etišką pareigų atlikimą ir vykdymą;
 6. Už periodinio sveikatos tikrinimo tvarkos pažeidimus ar ignoravimą.
 7. Už darbo tvarkos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi bei vykdymą;
 8. Už vadovybės pavestų raštiškų bei žodinių užduočių vykdymą.

Kontaktai išsamesnei informacijai:

Dr. Aistė Lazauskienė, direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei
Tel. nr.: 8 67091471
El. paštas: aiste.lazauskiene@llbm.lt