Įgyvendinant INTERREG VA LATVIJA – LIETUVOS PROGRAMOS 2014–2020 m. projektą „Viešųjų paslaugų kultūros paveldo išsaugojimui plėtra“ DEVHERI, Nr. LLI-350 Lietuvos liaudies buities muziejaus restauratoriai kartu su kolegomis iš Kuldigos restauravimo centro (Latvijoje) lankėsi Didžiojoje Britanijoje kur gilino žinias apie architektūros paveldo tvarkymą ir saugojimą. Pagrindinis kelionės tikslas buvo susipažinti su istorinių pastatų saugojimo ir tvarkymo viešosiomis paslaugomis praktinėje ir teorinėje srityse. Studijų vizito į Angliją ir Škotiją metu lankėmės kultūros paveldo išsaugojimu besirūpinančiose organizacijose Londone, Bathe, Edinburge, mažesniuose miestuose bei kaimo gyvenvietėse. Kai kurios iš jų įsteigtos 19-ajame amžiuje ir turi daugiau nei 100 metų patirtį.  Tą patirtį mums pristatė kvalifikuoti kompetetingi specialistai dirbantys muziejuose, SPAB, HE ir kt. organizacijose. Aptarėme geros praktikos pavyzdžius, kuriuos tikslinga ir naudinga būtų pritaikyti Latvijoje bei Lietuvoje.

 

Pirmiausia apsilankėme senovės pastatų apsaugos draugijoje (SPAB) Londone (https://www.spab.org.uk/). Čia mus maloniai sutiko ir veiklas pristatė direktorius Matthew Slocombe ir švietimo mokymo vadovė Maggie Goodall. Susipažinome su SPAB organizuojamais renginiais skirtais paveldo valdymui ir priežiūrai. Po to lankėmės „Historic England“ (HE) įstaigoje (https://historicengland.org.uk/), susitikome su Duncan McCallum strategijų direktoriumi ir Alexandra Warr vyresniaja patarėja. HE yra viešoji įstaiga, dirbanti su bendruomenėmis ir specialistais, skatinanti dalintis žiniomis ir įgūdžiais, dedanti pastangas išsaugoti istorinį paveldą, kad kiekvienas gebėtų matyti ir suprasti mus supančią aplinką. Su kaimo paveldo tradicinės architektūros išsaugojimo problemomis susipažinome „Weald & Downland“ atviro oro muziejuje Singletone, netoli Čichesterio (www.wealddown.co.uk). Edukatorė Lucy Hockley pristatė muziejaus ekspozicijas, supažindino su vykdomais restauravimo darbais, muziejaus veiklomis, edukacinėmis programomis, aprodė modernias mokymo seminarų ir saugyklų patalpas. Šis muziejus savo struktūra, rinkiniais, veiklomis yra labai panašus į Lietuvos liaudies buities muziejų, turi įvairioms lankytojų grupėms pritaikytas mokymo programas, bendrai su Yorko universitetu organizuoja praktinius seminarus studentams, specialistams ir meistrams. Ketvirtą dieną apsilankėme UNESCO Pasaulio paveldo Bath mieste. Čia istoriniu paveldu rūpinasi Bath paveldo apsaugos organizacija (www.bath-preservation-trust.org.uk/), kuriai priklauso keturi muziejai. Organizacijos veikla finansuojama iš narystės mokesčių, stipendijų, įvairių programų, projektų ir iš keturių muziejų pajamų. Apsilankėme dviejuose iš jų – Royal Crescent ir Bath Architektūros muziejuje. Škotijoje domėjomės Edinburgo pasaulio paveldo organizacijos veiklomis (EWH) (https://ewh.org.uk/). Neil Ogilvy tarptautinių projektų vadovas pristatė EWH vykdomus projektus. Dėkingi Dr. Peteriui Burmanui (SPAB organizacijoje) už įdomią paskaitą apie paveldo išsaugojimo teoriją ir praktiką. Paskutiniame apsilankėme Škotijos pastatų apsaugos centre, įsikūrusiame Stirlinge – „The Engine Shed“ (https://www.engineshed.scot/). Čia galima rasti viską – nuo patarimų, kaip rūpintis tradiciniais pastatais, iki ekspozicijų, parodų, seminarų ir edukacinių užsiėmimų įvairioms grupėms. Brian Wilkinson iš informavimo ir švietimo skyriaus mums papasakojo apie įvairių tikslinių grupių mokymo programas. Mūsų kelionė baigėsi vizitu į Karaliaus rūmus Stirlinge.

 

***

 

Implementing INTERREG V-A LATVIA – LITHUANIA PROGRAMS 2014–2020 project “Development of public services for cultural heritage preservation, DEVHERI, No: LLI-350” restorers of the Open Air Museum of Lithuania together with their colleagues from Kuldiga Restoration Center (Latvia) have deepened knowledge about the maintenance and preservation of built heritage.
During the study visit to England and Scotland the partners have been introduced with the cultural heritage preservation in Great Britain, the world leading country in this field. Some of the organisations have been established in 19 century and have more than 100 years experience in the field therefore serving excellent examples in management of the cultural heritage. So partners got to know also with high quality public services of preservation of historical houses through the centuries.
The main idea of this study was to get experience in public services delivery on both issues: practical and theoretical fields. The specialists of Latvia and Lithuania gained experience from more qualified specialists in Great Britain (from the museums, SPAB, HE, etc.) as well as they also saw the examples of good practices which they would try to adapt in Latvian and Lithuanian areas. Results of the visit strengthened capacity of two institutions working in field of the preservation of cultural heritage in Lithuania and Latvia.

 

First we visited The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) in London (https://www.spab.org.uk/). We were kindly welcomed by director Matthew Slocombe and Maggie Goodall Education and Training manager. Here we were acquainted with SPAB activities, heritage management and care. The most important that SPAB approach to building conservation combines well-proven principles with practical repair techniques. Next we visited Historic England (HE) institution (https://historicengland.org.uk/) met Duncan McCallum Strategy/Listing Director and Alexandra Warr Senior International Adviser. HE is public body that helps working with communities and specialists, share knowledge and skills to inspire interest, care and conservation, so everyone can keep enjoying and looking after the history that surrounds us all. In the Weald & Downland Living Museum in Singleton, near Chichester (www.wealddown.co.uk), we were introduced by Lucy Hockley, Cultural Engagement Manager to the restoration works, exhibit depository and museum activities. This museum with his structure and sets is very similar with Open Air Museum of Lithuania, has very strong educational approach and good connection with university working with wooden architecture restoration and preservation. During the visit partners from Lithuania and Latvia acquired historical, practical and theoretical knowledge of preservation, management and care of the cultural heritage got know the examples of good practice.

 

We were highly impressed by Bath UNESCO World Heritage site. The Bath preservation trust (www.bath-preservation-trust.org.uk/) exists to safeguard for the public benefit the historic character and amenities of the city and its environs. The Trust is striving to ensure the future success of special heritage city through conservation, education and museums. It is independent, funded by public membership, grants, donations and income from four museums that it operates in Bath. We visited two of them, Royal Crescent and the Museum of Bath Architecture, had excursion in the city. In Scotland we visited Edinburg World heritage (EWH) (https://ewh.org.uk/) and Neil Ogilvy International project Officer presented EWH activities. Mission of it is to connect people to their heritage working in the field of conservation by developing and sharing knowledge, setting standards for quality of workmanship, providing advice, promoting research and facilitating the conservation work of individuals and organisations. Very close in the neighbourhood is located SPAB Scotland where we have been met by Lucy Stewart. We were very grateful to Dr. Peter Burman who gave us a valuable lecture about theory and practice in conservation. And the last we visited Scotland`s dedicated building conservation centre based in Stirling – The Engine Shed (https://www.engineshed.scot/). Here you can find everything from advice on how to look after traditional buildings to free exhibits and exhibitions exploring Scotland’s traditional buildings. Here we communicated with Brian Wilkinson from Technical outreach and education team who told us about education and training different target groups. Our journey ended with a visit to the Royal Palace in Stirling and successful trip home.