Lietuvos kultūros tarybai paskelbus pirmojo 2016 m. finansavimo etapo rezultatus paaiškėjo, kad Kultūros rėmimo lėšomis bus finansuotas Lietuvos liaudies buities muziejaus tęstinis projektas „Patarlių slėpynės. II etapas.“, kuris buvo teiktas pagal programą „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ III finansuojamą veiklą „Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai“.

Lietuvos liaudies buities muziejui pasisekė ir antrojo 2016 m. finansavimo etape – šiuo etapu iš Kultūros rėmimo fondo bus finansuojami net 4 projektai.

Muziejus kryptingai ruošdamasis 2017 metams, kuomet LLBM atstatyta Sasnavos bažnyčia minės savo 200 metų sukaktį, gavo finansavimą projektui „LLBM bažnyčios Švč. M. Marijos ir Šv. Jurgio altorių retabulų restauravimas 2015 – 2017 m.“  II etapas: „Šv. Jurgio altoriaus retabulo konservavimas su daliniu atkūrimu“ (2016) pagal programą „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ II finansuojamą veiklą „Atminities institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas bei jų technologinių, istorinių ir menotyrinių tyrimų atlikimas“.

Taip pat finansavimą Lietuvos kultūros taryba nutarė skirti ir kitam inovacijas muziejaus veikloje skatinančiam projektui – interaktyviam virtualiam žaidimui-viktorinai “Išbandyk ir sužinok”, kuris priklauso programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ III finansuojamai veiklai „Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai“.

Pagal programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ V finansuojamą veiklą „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai ir su jais susiję Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos“ bus finansuota muziejaus 50-mečio jubiliejui paminėti skirta pirmojo direktoriaus Vytauto Stanikūno memuarinė knyga bei tarptautinis forumas.

2016 metais muziejus galės pasidžiaugti ir dar vienu leidiniu – knyga „Senieji gėlių darželiai Lietuvoje: kvapnieji ir vaistingieji augalai“, kuri Kultūros tarybos lėšomis finansuojama pagal sritį „Etninė kultūra ir tautodailė.