PATVIRTINTA

Lietuvos liaudies buities muziejaus

direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V – 128

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lietuvos liaudies buities muziejaus Viešųjų pirkimų organizavimo (toliau – Muziejus) taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo I-1491 aktualia redakcija (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo aktualia redakcija (toliau – Aprašas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Taisyklės nustato Muziejaus pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo ir atsakingus asmenis.
 3. Planuodamas, organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, vykdydamas pirkimo sutartis, Muziejus vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Aprašu, kitais įstatymais ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis ir kitais muziejaus priimtais teisės aktais. Muziejaus priimtų teisės aktų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede.
 4. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos muziejaus lėšos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) laikas. Turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
 5. Pirkimus organizuoja muziejaus direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, jie atsako už paskirtų funkcijų atlikimą laiku ir tinkamai.
 6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Pirkimo iniciatorius – Muziejaus darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. Pirkimų iniciatoriais gali būti šie Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai:
   • Direktorius;
   • Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai;
   • Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei;
   • Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas;
   • Vyriausiasis finansininkas;
   • Parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėjas;
   • Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyriaus vedėjas – architektas;
   • Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
   • Apsaugos viršininkas;
   • Ūkio valdymo skyriaus vedėjas;
   • Kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
   • Restauravimo skyriaus vedėjas;
   • Rinkodaros skyriaus vedėjas – kultūros projektų vadovas;
   • Administratorius;
   • Rinkodaros specialistas;
   • Informacinių technologijų specialistas;
   • Viešųjų pirkimų specialistas;
   • Šiuos darbuotojus pavaduojantys asmenys bei asmenys, laikinai einantys šių darbuotojų pareigas.
  • Pirkimų organizatorius – Muziejaus darbuotojas – Viešųjų pirkimų specialistas arba Muziejaus direktoriaus įgaliotas asmuo, kuris muziejaus nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija).
  • Rinkos tyrimas– kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.
  • Sutarties vykdymo koordinatorius – Pirkimo iniciatorius arba asmuo, su kurio kompetencija yra susijęs sutarties objektas, pagal darbo sritį, atsakingas už viešojo pirkimo pagrindu sudarytos sutarties įvykdymo kontrolę.
  • Žaliasis viešasis pirkimas – pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose.
 1. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 2. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos nuostatos.

 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS

 

 1. Pirkimo iniciatoriai – Muziejaus darbuotojai ateinantiems biudžetiniams metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Pirkimo iniciatoriai iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. raštu ar elektroniniu paštu pateikia Viešųjų pirkimų specialistui, pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą, parengtą informaciją apie ateinančiais biudžetiniais metais Muziejaus skyrių reikmėms reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus. Kartu pateikiamas ir laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimas (pagrindžiamas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į Pirkimo iniciatoriaus veiklos uždavinius ir tikslus).
 2. Asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, gavęs iš Pirkimo iniciatorių Taisyklių 9 punkte nurodytą informaciją, iki kiekvienų metų vasario 28 d.:

10.1. Pirkimo iniciatorių pateiktoje informacijoje nurodytiems darbams, prekėms ir paslaugoms priskiria Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytus kodus;

 • vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintos Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos aktualios redakcijos nuostatomis, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes;
 • teikia Muziejaus direktoriui tvirtinti pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą parengtą ir suderintą su Pirkimo iniciatoriais ir Muziejaus vyriausiaja finansininke, ateinančiais finansiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą (toliau – pirkimų planas);
 • turi teisę pirkimų plano nerengti tik tuo atveju, kai vykdomi tik mažos vertės pirkimai.
 1. 11. Asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbia tais metais planuojamų vykdyti supaprastintų pirkimų suvestinę. Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės), supaprastintus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalis. Suvestinėje informacija nurodoma ir suvestinė skelbiama, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinto Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo (toliau – Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus skelbimo CVP IS tvarkos aprašas) aktualia redakcija.
 2. Asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, kiekvieną ketvirtį arba esant poreikiui peržiūri patvirtintą pirkimų planą ir, jį tikslina. Patvirtinus patikslintą viešųjų pirkimų planą, atsakingas už pirkimų planavimą asmuo, skelbia nedelsiant VPM IS sistemoje.
 3. Pirkimų planas nekeičiamas, jeigu dėl Muziejaus nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimų plane.

 

9. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

 1. Pirkimas inicijuojamas Pirkimo iniciatoriui parengiant ir Muziejaus direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui pateikiant tvirtinti suderintą su Vyriausiąja finansininke Taisyklių 6 priede pateiktą pirkimo paraišką, Pirkimo iniciatorius, teikdamas paraišką, joje nurodo šias pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją:

14.1. pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, kokybės ir kitus reikalavimus, reikalingą kiekį ar apimtis, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais;

14.2. maksimalią planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę;

14.3. siūlomus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus;

14.4. jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta – siūlomų(o) kviesti tiekėjų(o) sąrašą;

14.5. siūlymus dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, o kai siūloma vertinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir parametrus;

14.6. prekių pristatymo ar paslaugų ir darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas arba pirkimo sutarties projektą;

14.7. reikalingus planus, brėžinius ir projektus;

14.8. ar bus taikomas žaliųjų pirkimų reikalavimas;

14.9. kitą reikalingą informaciją.

 1. 141. Pirkimo iniciatorius turi teisę paraiškos nerengti, jeigu maksimali numatomo pirkimo vertė neviršija 100,00 Eur be PVM (vieno šimto eurų 00 ct be PVM). Tokiu atveju pirkimų žurnale registruojama tik sutartis arba mokėjimo dokumentas (sąskaita-faktūra, kvitas ar pan.).
 2. Pirkimo iniciatorius, rengdamas paraišką, turi atlikti rinkos tyrimą, reikalingą pirkimo vertei nustatyti (išskyrus mažos vertės, ypatingos skubos pirkimus).
 3. Rinkos tyrimų procesas paprastai apima duomenų rinkimą ir analizę. Atlikdamas rinkos tyrimą Pirkimo iniciatorius pats pasirenka, kokius duomenis rinkti – pirminius, t. y. originalius duomenis, kurie renkami specialiai konkrečiam pirkimui, ar antrinius, t. y. tokius duomenis, kurie jau buvo surinkti anksčiau ir kuriuos galima visiškai ar iš dalies panaudoti sprendžiant susidariusią problemą. Analizuojant rinkos tyrimo metu surinktus duomenis, sisteminama informacija apie rinkoje tiekėjų siūlomas prekes, paslaugas ir (ar) darbus, jų savybes ir kainas, stebimi rinkos pokyčiai. Rinkos tyrimo apimtis ir detalumas priklauso nuo perkamo objekto sudėtingumo, vertės.
 4. Pirkimo dokumentus pagal Pirkimo iniciatoriaus parengtą ir Muziejaus direktoriaus arba jo įgalioto asmens patvirtintą paraišką rengia Komisija ar Pirkimų organizatorius.
 5. Muziejui vykdant supaprastintus pirkimus, kuriuos atliks Pirkimų organizatorius, pirkimo  dokumentus rengia Pirkimų organizatorius. Pirkimų organizatorius turi teisę pirkimo dokumentų nerengti, jei sutarties vertė, perkant prekes, paslaugas ir darbus mažesnė nei 10 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio – tokiu atveju informacija apie pirkimo objektą ir kitas pirkimo sąlygas tiekėjui (tiekėjams) gali būti perduodama žodine forma.
 6. Pirkimo dokumentų rengimo procesą, kai pirkimą yra pavesta vykdyti Komisijai, koordinuoja Pirkimų organizatorius.
 7. Rengdami pirkimo dokumentus, Komisija ar Pirkimų organizatorius turi teisę gauti iš Pirkimo iniciatoriaus ir kitų Muziejaus darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti.
 8. Pirkimo procedūros rezultatus, kai pirkimus vykdo Pirkimo organizatorius, Pirkimo organizatorius fiksuoja tiekėjų apklausos pažymoje, Taisyklių 7 priedas (šių Taisyklių 18 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų procedūrų rezultatus neprivalo, bet gali fiksuoti tiekėjų apklausos pažymoje). Pirkimo procedūros rezultatai kai pirkimus vykdo Komisija fiksuojami protokoluojant pirkimo procedūros eigą, vadovaujantis patvirtintų Viešųjų prikimų tarnybos direktoriaus Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo formų aktualia redakcija.

 

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

 1. Muziejaus pirkimus vykdo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaryta Komisija arba Pirkimų organizatorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimų organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.
 2. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį ir pobūdį, gali būti sudaroma Komisija vienam ar keliems pirkimams arba nuolatinė Komisija Muziejaus direktoriaus nustatytam laikotarpiui.
 3. Supaprastintus mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas Pirkimo organizatorius, kai numatomos sudaryti prekių, paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 58 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė – 145 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);
 4. Muziejaus direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 24 punkte nustatytas aplinkybes. Tokiu atveju, Muziejaus direktorius privalo atsižvelgti į pirkimo objekto sudėtingumą bei specifiką ir į tai, ar būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.
 5. Komisija veikia Muziejaus vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal Muziejaus patvirtintą darbo reglamentą ir yra atskaitinga Muziejaus direktoriui.
 6. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymams nagrinėti ir vertinti reikia specialių žinių, į darbo grupę perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu gali būti įtraukti ekspertai, nesantys Komisijos nariais.
 7. Prieš pradėdami darbą Komisijos nariai, ekspertai, Pirkimų iniciatoriai, Pirkimų organizatorius, asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formos pateiktos Taisyklių 4 ir 5 prieduose. Taip pat šie asmenys turi susipažinti (perskaičius mokomąją medžiagą užbaigti susipažinimo procedūrą spaudžiant aktyvų „SUSIPAŽINAU“ laukelį) su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.vpt.lt, taip pat Centriniame viešųjų pirkimų portale www.cvpp.lt.
 8. Muziejus, viešojo pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti, gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai Muziejus nustato užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.
 9. Muziejus privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją (pavyzdžiui, naudodamasi viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios CPO funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™) kai CPO kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Muziejaus poreikius ir Muziejus negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas. Muziejus privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM).
 10. Kiekvieną atliktą pirkimą Pirkimų organizatorius arba Komisija registruoja pirkimų žurnale (toliau – Žurnalas) pateiktame Taisyklių 8 priede.
 11. Viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus teikia Viešųjų pirkimų specialistas. Prieš teikiant Viešųjų pirkimų tarnybai šiame punkte nurodytą informaciją Viešųjų pirkimų specialistas privalo pateikti Muziejaus direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui šią informaciją pasirašyti.
 12. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Muziejaus direktoriaus įsakymu paskirta Komisija arba Viešųjų pirkimų organizatorius.
 13. Viešųjų pirkimų specialistas, Muziejaus direktoriui paprašius, teikia jam informaciją apie pirkimų veiklą ir pastebėtus trūkumus, taip pat teikia siūlymus, kaip pirkimų veiklą tobulinti ir (ar) trūkumus pašalinti.

 

V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Viešųjų pirkimų siunčiami dokumentai turi būti rengiami laikantis teisės norminiuose aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų.
 2. Siunčiami dokumentai, susiję su viešųjų pirkimų organizavimu bei vykdymu: kvietimai, pranešimai, ataskaitos ir kt. registruojami Muziejaus siunčiamųjų dokumentų registre nustatyta bendra tvarka. Siunčiamo dokumento kopija pateikiama Viešųjų pirkimų specialistui. Siunčiamus viešųjų pirkimų dokumentus pasirašo Muziejaus direktorius ir/arba jo įsakymu įgaliotas asmuo.
 3. Gaunami dokumetai susiję su viešųjų pirkimų organizavimu bei vykdymu: pasiūlymai, prašymai, atsakymai, pretenzijos ir kt. registruojami Muziejaus gaunamų dokumentų registre. Registruojant dokumentą nurodomas gauto dokumento numeris, gali būti – data bei laikas minučių tikslumu. Gauto, užregistruoto dokumento kopija pateikiama Viešųjų pirkimų specialistui, o originalas saugomas gautų dokumentų byloje.

 

VI. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR JŲ VYKDYMAS

 

 1. Pirkimo sutarčių projektai rengiami ir teikiami Muziejaus direktoriui Viešųjų pirkimų specialisto arba tiekėjo iniciatyva.
 2. Šalims parengus viešojo pirkimo sutartį, sutarties bei jos priedų liekančių Muziejuje originalai prieš teikiant pasirašyti Muziejaus direktoriui privalomai vizuojami sutarties egzemplioriaus paskutinio lapo kairiajame apatiniame kampe žymėjimu – „Suderinta: pareigos vardas, pavardė, parašas“ Vyriausiojo finansininko, Viešųjų pirkimų specialisto bei paskirto atitinkamos pirkimo sutarties vykdymo Koordinatoriaus, pagal kuruojamą sritį. Išimtiniais atvejais, laikotarpiu kai Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija, karantino režimas ir/ar kiti valstybės mastu galiojantys ribojimai ir/arba darbuotojas atlieka darbą nuotoliniu būdu, sutartis gali būti teikiama pasirašyti direktoriui be kitų darbuotojų vizavimo.
 3. Teikiant vizuoti ar pasirašyti sutartis, pareikalavus prie jų turi būti pridedami visi dokumentai, pagrindžiantys sutarties sudarymo būtinumą bei pagrindus (pvz., direktoriaus įsakymai, protokolai, techninės užduotys, išlaidų sąmatos, pagrindžiančios sutarties kainą, sutarties vykdymo grafikai ir kiti su sutarties objektu susiję teisės aktai, jei yra).
 4. Kiekvienas sutarties priedas, kaip ir pati sutartis, turi būti pasirašytas tam įgaliotų sutarties šalių. Tuo atveju, jei dokumentas pasirašomas tik vienos iš sutarties šalių, jis neturi būti traktuojamas bei įvardijamas kaip sutarties priedas. Kiekviename sutarties priede turi būti nurodyta sutarties, prie kurios pridedamas priedas, pavadinimas, numeris bei sudarymo data. Priedai turi būti numeruojami.
 5. Už sutarties vykdymo sistemingąkontrolę asmeniškai atsakingas pirkimo sutarties vykdymo Koordinatorius  – pagal kuruojamą sritį.
 6. Pasirašytos sutarties vizuoto originalo egzempliorius, liekantis Muziejuje, registruojamas ir atiduodamas laikymui Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus Vyriausiajam finansininkui.
 7. Įregistravus sutartį, po 1 – ną sutarties kopijos egzempliorių pateikiama Viešųjų pirkimų specialistui bei sutarties vykdymo Koordinatoriui.
 8. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui (įvykdžius sutartyje nustatytus šalių įsipareigojimus, planuojant nutraukti, pratęsti ar keisti sutartį), sutarties vykdymo Koordinatorius visus su sutartimi susijusius veiksmus derina su Viešųjų pirkimų specialistu ir Vyriausiuoju finansininku.
 9. Kai nevykdomi sutartyje ar atskiruose jos punktuose nustatyti šalių įsipareigojimai, sutarties vykdymo Koordinatorius apie tai nedelsdamas informuoja Muziejaus direktorių, kuris priima atitinkamą sprendimą dėl minėtos sutarties.
 10. Sutarties šalims susitarus pratęsti sutartį (jei tai buvo numatyta sutartyje), sutarties projektas privalo būti paruoštas, suderintas vizuojant su atitinkamais atsakingais asmenimis ir pateiktas Muziejaus direktoriui ne vėliau kaip iki sutartyje, kurią norima pratęsti, nustatytų šalių įsipareigojimų įvykdymo termino pasibaigimo.
 11. Pirkimo sutarčių vykdymą koordinuoja pirkimo sutarčių vykdymo Koordinatoriai ir prižiūri:

 

48.1. ar nėra pažeidinėjami pirkimo sutarties sąlygose nustatyti pirkimo sutarties vykdymo terminai;

48.2. jei pažeisti (buvo pažeisti) pirkimo sutarties vykdymo terminai – ar pareikalauta/ ketinama reikalauti netesybų;

48.3. jei buvo mokėjimų – ar mokant už faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes laikomasi apmokėjimo tvarkos ir kainų (įkainių), nustatytų pirkimo sutartyje;

48.4. ar pirkimo sutarties objektas atitinka pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

48.5. ar tinkamai vykdomi pirkimo sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai;

48.6. kitą informaciją ir (ar) siūlymus, kurie Pirkimo iniciatoriaus ar Pirkimų organizatoriaus nuomone yra reikalingi.

 1. Pirkimo sutarčių vykdymą koordinuojantis asmuo per 14 dienų kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, asmeniui atsakingam už viešųjų pirkimų vykdymą, žodžiu/raštu ar elektroniniu paštu pareikalavus, žodžiu/raštu ar elektroniniu paštu pateikia apibendrintą informaciją apie perkančiosios organizacijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą, nurodydamas pastebėtus trūkumus ar iškilusias problemas, taip pat teikia siūlymus, kaip tuos trūkumus pašalinti ir jų išvengti ateityje.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visi su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo aktualios redakcijos nustatyta tvarka.
 2. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

1 priedas

 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESĄ, SĄRAŠAS

 

 1. Lietuvos liaudies buities muziejaus Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, aktuali redakcija
 2. Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus įsakymai dėl Viešųjų pirkimų komisijos, aktualios redakcijos
 3. Lietuvos liaudies buities muziejaus Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, aktuali redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

2 priedas

_______________________________________________________

(skyriaus pavadinimas, pareigos)

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS

20__ m._____________ d.

 

Eil. nr. Prekės, paslaugos ar darbo pavadinimas Prekės, paslaugos ar darbo trumpas apibūdinimas Preliminari 1 finansinių metų prekių, paslaugų ar darbų numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė (EUR) Ketvirtis, kurio metu turi būti įsigytos prekės, atliktos paslaugos ar įvykdyti darbai Informacija apie tai, ar yra poreikis pirkti tas pačias prekes, paslaugas ar darbus ilgiau nei
1 finansiniams metams (jeigu taip, nurodyti konkretų laikotarpį ir kiekvienų finansinių metų vertę)

 

Pastabos:

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Sąrašą parengė:

 

 

(pareigos)   (parašas)   (vardas ir pavardė)

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

3 priedas

                                                                                                                                                      PATVIRTINTA

_______________________________

(perkančiosios organizacijos vadovo arba jo

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________________________

(teisės akto ar kito dokumento,

kuriuo patvirtintas planas, data, pavadinimas,

numeris)/

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS

20__ BIUDŽETINIAIS metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos

reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

 

Pirkimo objekto pavadinimas Prekės/paslaugos/darbai BVPŽ kodas Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Preliminari pirkimo apimtis Eur su PVM Maksimali pirkimo sutarties trukmė su pratęsimais mėn. Planuojama pirkimo data/pradžia Ar pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO katalogu Ar pirkimas bus  elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis Ar pirkimas bus atliekamas pagal

VPĮ 23 str. 2 d.

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR aplinkos  ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai Pirkimo būdas Pastabos

 

 

(už pirkimų planavimą atsakingo asmens pareigos)

 

  (parašas)   (vardas ir pavardė)
(pirkimų iniciatoriaus pareigos)   (perkančiosios organizacijos finansininko pareigos)  
(parašas)   (parašas)  
(vardas ir pavardė)   (vardas ir pavardė)  
(data)   (data)  

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

4 priedas

 

________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Vietovės pavadinimas)

 

 

Būdamas ____________________________________ , pasižadu:

                               (pareigų pavadinimas)                              

 1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti _________________________ pareigas.

   (pareigų pavadinimas)

 1. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane ________________________ paskyrusios perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti.                (pareigų pavadinimas)

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

____________________                      ______________________________

(parašas)                                                                    (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

5 priedas

 

________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m.________________ d.

___________ _________

(vietovės pavadinimas)

 

Būdamas ______________________________________,

                               (pareigų pavadinimas)

 1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu;

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

 1. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
 2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

 1. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

___________________                                           ____________________

(parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

6 priedas

Lietuvos liaudies buities muziejaus

direktoriui                                                           PARAIŠKA DĖL PIRKIMO ATLIKIMO                          SUTINKU:

                                                                                            (data)                                                        (perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo)

                                                                                                                                Pirkimą atliks:

Komisija   /     Pirkimo organizatorius

 (nereikalingą išbraukti)

 

Skyrius: Pirkimo iniciatorius:
Pirkimo objekto pavadinimas ar  techninė specifikacija (pridedama), esant keliems objektams, laukelį padalinti į  grafas. Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys + mato vnt.

 

Planuojama maksimali pirkimo vertė (EUR be PVM) Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jei apklausa), jei atsisakoma pirkti iš CPO (pagrindimas vadovaujantis MVPTA 31 p.) Įvykdymo terminai, pirkimo sutarties trukmė, arba pirkimo sutarties projektas. Minimalūs tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai. Pasiūlymų vertinimo kriterijus MK /EN/Kitas

Jei EN nurodomi ir parametrai)

 

Galimybe pirkime taikyti aplinkosaugos, žaliųjų pirkimų kriterijus. Reikalingi planai, brėžiniai ir projektai.

 

Kita reikalinga informacija (jei pridedama pažymėti)
 

 

     

 

                                                                                                                                                            PLANUOTAS  [    ] NEPLANUOTAS  [    ]

                               (Pirkimų iniciatoriaus  pareigų pavadinimas)                          (parašas)                                         (vardas, pavardė)                                                   Žymėti  ˟, kai planuojamo pirkimo suma yra  virš mažos vertės

 

                                                                                                                                        Vyriausiosios finansininkės viza____________________________  

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių,

patvirtintų 2021-12-09 įsakymu Nr. V-128

7 priedas

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

_______________

(data)

1. Pirkimo objekto pavadinimas

BVPŽ:

2. Trumpas pirkimo objekto aprašymas
3. Pirkimą tiekėjų apklausos būdu atliko Pirkimo organizatorius/komisija:
4. Tiekėjų apklausos forma: neskelbiama/skelbiama/CVP IS
5. Pasiūlymų vertinimo kriterijus:
6. Duomenys apie tiekėją 5.1. Pavadinimas
 

 

5.2. Adresas
 

 

5.3. Telefonas
 

 

5.4. Kita informacija (pasiūlymo kaina, kitos pasiūlymo charakteristikos)  

 

 

7. Duomenys apie pasirinktą tiekėją, būsimos pirkimo sutarties sąlygos (trumpai, esminės)  

 

 

 

8. Sprendimo pasirinkti nurodytą tiekėją laimėtoju motyvai, kitos su tiekėjų apklausa susijusios aplinkybės:

 

 

Pirkimo organizatorius                                 (Parašas)                                       (Pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo

taisyklių, patvirtintų 2021-12-09

įsakymu Nr. V-128

8 priedas

 

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Pirkimo data Pirkimo Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas Pirkimo būdas Pirkimo iniciatorius Sutarties Nr.* Sutarties sudarymo data, jei sutartis sudaroma raštu* Sutarties trukmė

su visais pratęsimais

Prekės/

Paslaugos/

Darbai

BVPŽ kodas Maksimali pirkimui numatyta suma Eur be PVM Pirkimo sutarties

vertė EUR su PVM

VPĮ straipsnis arba MVPTA punktas, kuriuo

vadovaujantis atliekamas pirkimas

 

Pastabos (tiekėjų apklausos pažymos Nr., žaliasis pirkimas ir pan.)

                                                                                                                                          *Nepildoma, jei sutartis sudaryta žodžiu