Domitės Lietuvos istorija, kultūra, tradicine gyvensena? Esate komunikabilus, turite patirties viešųjų ryšių srityje? Gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu? Kviečiame prisijungti prie Lietuvos liaudies buities muziejaus komandos!

Pareigybė:

Rinkodaros skyriaus viešųjų ryšių specialistas.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius juridinių asmenų veiklą.
 3. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, objektyviai ir operatyviai priimti reikiamus sprendimus.
 4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų reklamos viešųjų ryšių darbo patirtį.
 5. Turėti gerus bendravimo, derybų vedimo įgūdžius.
 6. Suprasti viešųjų ryšių organizavimo darbo specifiką.
 7. Mokėti bendrauti kolektyve, su muziejaus lankytojais, svečiais.
 8. Mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu, laisvai dirbti informacinėmis technologijomis ir kompiuteriu.
 9. Turėti suinteresuotumą siekiant geresnių darbo ir veiklos rezultatų.

Funkcijos:

 1. Laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklių ir šių pareigybinių nuostatų reikalavimų.
 2. Nuolatos kelia kvalifikaciją.
 3. Organizuoja bendras bilietų platinimo akcijas su komercinėmis firmomis.
 4. Užtikrina vidinius ryšius – informacijos sklaidą muziejuje.
 5. Dalyvauja rengiant ir publikuojant leidinius apie muziejų.
 6. Organizuoja viešųjų ryšių veiklą, siekiant sukurti ir išlaikyti abipusį supratimą tarp muziejaus ir visuomenės: kontaktų užmezgimas ir palaikymas su žiniasklaida, potencialių muziejaus paslaugų vartotojų paieška.
 7. Dalyvauja naujų, muziejaus teikiamų paslaugų kūrime.
 8. Reklamuoja muziejų, pristato jo paslaugas užsakovams ir klientams, dalyvauja parodose ir mugėse.
 9. Tiria paklausos ir pasiūlos rinką, vartotojų elgseną, paslaugų realizavimo aplinką, kainas.
 10. Laiku ir operatyviai prognozuoja apie nepaklausias muziejaus paslaugas, jų pardavimo galimybes, apimtis, teikia pasiūlymus apie trūkstamas paslaugas.
 11. Palaiko kontaktus su reklamos įstaigomis.
 12. Inicijuoja ir įgyvendina projektus, kurie stiprintų muziejaus įvaizdį ir didintų muziejaus vardo žinomumą.
 13. Ruošia planus ir ataskaitas.
 14. Vykdo kitus, teisėtus vadovybės ir skyriaus vedėjo raštiškus ir žodinius nurodymus, reglamentuojančius darbo santykius.
 15. Rengia muziejaus viešųjų ryšių planą.
 16. Už atliktus darbus atsiskaito skyriaus vedėjui.

Atsakomybė:

 1. Už pareigų, nurodytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą.
 2. Už tarnybinių, komercinių, technologinių veiklos paslapčių ir konfidencialios informacijos išsaugojimą.
 3. Deramą Liaudies buities muziejaus atstovavimą visuomenėje Lietuvoje ir užsienyje.
 4. Teisingos informacijos apie Lietuvos liaudies buities muziejų pateikimą.
 5. Už teisingos informacijos apie savo darbą pateikimą.
 6. Už žalą padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo.
 7. Už periodinio sveikatos tikrinimo tvarkos pažeidimus ar ignoravimą.
 8. Už vidaus darbo tvarkos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi bei vykdymą.
 9. Už vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestų raštiškų bei žodinių užduočių vykdymą.

Siūlome:

 1. Įdomų ir kūrybišką darbą;
 2. Laisvę kurti ir įgyvendinti idėjas;
 3. Dinamišką darbo aplinką;
 4. Darbo vietą viename didžiausių Europos muziejų po atviru dangumi;
 5. Galimybes tobulėti profesinėje srityje.

Pareiginės algos dydis: 5,722 BD arba 1035,68 Eur (nuo sausio 1 d.).

Terminuota darbo sutartis.

Norinčius kandidatuoti, kviečiame siųsti CV el. paštu: direktorius@llbm.lt arba administratorius@llbm.lt