• Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma: 40 valandų darbo laiko norma pagal suminę darbo laiko apskaitą, sudarytą ir patvirtintą mėnesio grafiką.
 • Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas 6,4 (1158,40 EUR neatskaičius mokesčių).
 • Darbo vieta: Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės, Kaišiadorių r.
 • Pretendentai savo gyvenimo aprašymą turi siųsti iki 2022 rugsėjo 20 d.

 Pareigybė:

 1. Šios pareigybės grupė – specialistai.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Visi pareigybių pavadinimai Edukatoriaus pareigybėje yra naudojami vyriškąją gimine. Toks sąvokų vartojimas neturi ir negali būti suprantamas kaip pareigybių skirstymas į moteriškas ar vyriškas. Pareigybės tik vyriškąja gimine yra įvardijamos siekiant llbm dokumentų vienodos tvarkos.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas.
 2. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį muziejuje.
 3. Žinoti Lietuvos kultūros istoriją (etnografijos bruožus, išmanyti pagrindinius etninės kultūros elementus, lietuvių tautos tradicijas), turėti muziejininkystės profesijos pagrindus ir jų laikytis darbinėje veikloje.
 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, muziejaus statutu, direktoriaus įsakymais, reikalingais funkcijoms vykdyti.
 5. Mokėti bendrauti su skyriaus kolegomis, kitais muziejaus darbuotojais ir su muziejaus lankytojais.
 6. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus.
 7. Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu (internetine naršykle, Microsoft Office).
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
 10. Žinoti darbo tvarkos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir priešgaisrinės saugos taisykles.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Ruošia naujas temines ekskursijas, edukacinius užsiėmimus.
 2. Kvalifikuotai veda temines ir apžvalgines ekskursijas, edukacinius užsiėmimus.
 3. Ruošia ir dalyvauja vedant masinius švietimo ir kultūrinius renginius.
 4. Nuolat kelia savo kvalifikaciją, domisi naujausiais mokslo, technikos pasiekimais.
 5. Pravestas apžvalgines ekskursijas, edukacinius užsiėmimus pažymi specialiame registracijos žurnale.
 6. Teikia pasiūlymus dėl lankytojų aptarnavimo gerinimo.
 7. Dirba pagal patvirtintą metinį darbo planą. Už atliktus darbus kas mėnesį, kas ketvirtį ir už metus atsiskaito skyriaus vedėjui.
 8. Vykdo kitus žodinius bei raštiškus vadovybės bei skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su muziejaus vykdoma veikla.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdydamas nustatytas funkcijas atsako už:

 1. Už pareigų, numatytų šioje pareigybinėje instrukcijoje, vykdymą;
 2. Už teisingos informacijos apie skyriaus darbą pateikimą;
 3. Už tarnybinių, komercinių, technologinių veiklos paslapčių ir konfidencialios informacijos išsaugojimą;
 4. Už kokybišką ir estetišką bendradarbiavimą su muziejaus darbuotojais, lankytojais ir svečiais;
 5. Už žalą padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
 6. Už etišką pareigų atlikimą ir vykdymą;
 7. Už periodinio sveikatos tikrinimo tvarkos pažeidimus ar ignoravimą;
 8. Už darbo tvarkos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi bei vykdymą;
 9. Už vadovybės pavestų raštiškų bei žodinių užduočių vykdymą.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@llbm.lt iki 2022 m. rugsėjo 20-os dienos.

Kontaktai informacijai: 8 670 91471, 8 682 20669