Prieš 229 metus, spalio 28 d. Žemaitijoje, Kalvių kaime (Skuodo r.), gimė mūsų tautos šviesuolis, tautinio atgimimo žadintojas, istorikas, parašęs pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių”, rašytojas, tautosakininkas ir kalbininkas Simonas Daukantas (1793–1864).

Kaip rašo prof., dr. Libertas Klimka, „visi S. Daukanto darbai – monumentalūs Lietuvos istorijos veikalai, žodynai, žemaitiškos maldaknygės, praktiškos ūkininkavimo knygelės, pradžiamoksliai, liaudies dainų ir tautosakos rinkiniai buvo skirti atgimsiančiai Lietuvai, jos žadinimui, o jo vardas tautinėje sąmonėje žėri aukso raidėmis: istorikas buvo kelrodžiu sunkiame tautos kelyje į laisvę, vis iš praeities stiprybės po gurkšnį teikdamas”. [5]

Mūsų muziejaus rinkiniuose saugomas žymaus bibliofilo ir kolekcininko Vidmanto Staniulio (1950–2021) dovanotas atvirlaiškis „Simonas Daukantas“ (LBM 52709; M 10695), išleistas Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjo Mykolo Norkūno (1869–1951) [12]. Atvirukas atspausdintas Lorense (Lawrence), Masačusetso valstijoje, JAV, greičiausiai XX a. 1-me deš. Atvirukyje S. Daukantas vaizduojamas sėdintis prie stalo ir rašantis. Dešinėje rankoje jis laiko plunksną, ant viršutinio lapo užrašyta „Lietuvos istorija“, šalia ant stalo – rašalinė ir prespapjė. Fone – kambario interjeras su židinio atbraila ir daugiašakiu šviestuvu ir vaza ant jos, pilna knygų lentyna, užnugaryje stovinti palmė, staltiese uždengtas stalelis ir ant jo pastatytas gaublys. Averso apačioje, kairėje, nedidelėmis spausdintomis, raudonos spalvos raidėmis parašyta SIMONAS, dešinėje – DAUKANTAS. Reversas sukomponuotas kaip atvirlaiškis, su galimybe atviruką siųsti be voko: vertikali linija jį dalina į dvi dalis, linijos kairėje vertikaliai sukomponuotas tekstas: „Published by M. A. Narkun“ (išleido Mykolas Norkūnas). Dešinėje, viršuje, užrašas POST CARD (pašto atvirukas), žemiau jo, mažesnėmis raidėmis – THIS SPACE IS EXCLUSIVELY FOR THE ADDRESS (ši vieta skirta išimtinai adresui). Pažymėta ženkliuko užklijavimo vieta, nurodytos siuntimo kainos (vietoje – 1 ct, į užsienį – 2 ct). [1]

Nežinomas šio atviruko kompozicijos autorius panaudojo S. Daukanto portretą (biustinį atvaizdą iki krūtinės), 1893 m. nupieštą pasimokiusio dailininko, fotografo ir knygnešio Aleksandro Ratkaus (Račkaus, 1866–1910) [2, 3]. Įdomiausia yra tai, jog šį S. Daukanto portretą A. Ratkus nupiešė praėjus beveik trims dešimtmečiams po šviesuolio mirties pagal jo giminių ir pažįstamų pasakojimus, nuvykęs pas juos su kultūrininku, tautosakininku Mečislovu Davainiu-Silvestraičiu (1849–1919). [11]

Kultūrologas, kraštotyrininkas Jonas Nekrašius, panaudodamas M. Davainio-Silvestraičio prisiminimus, pasakoja apie tai: XIX amžiaus pabaigoje išpopuliarėjus S. Daukantui, reikėjo ir jo portreto. Buvo ieškomi jo rankraščiai ir ikonografija. 1893 metais JAV lietuviai surinko lėšų S. Daukanto paveikslui surasti. Šio darbo ėmėsi M. Davainis-Silvestraitis, tačiau nesėkmingai. Tuomet jis pasikvietė į pagalbą Joniškio fotografą ir piešėją, slaptos lietuvių kultūros draugijos „Atgaja“ dalyvį Aleksandrą Ratkų. Nusivežė jį į Kivylius (Kivylių dvarą Skuodo r. – aut. past.), pas S. Daukanto sesers sūnų gydytoją Leoną Kauneckį. Kauneckiai (kitur – Kaunackiai – aut. past.) sukvietė apylinkės žmones, pažinojusius S. Daukantą ir jiems parodė įvairių fotografijų. Iš žodinių apibūdinimų ir panašių į S. Daukantą atvaizdų fotografijose, A. Ratkus pieštuku nupiešė apie 30 portreto variantų. Du iš jų susirinkę žmonės pripažino panašiais į S. Daukantą. M. Davainis-Silvestraitis abu A. Ratkaus nupieštus portretus išsiuntė į Ameriką, kur jie buvo paskelbti spaudoje. [7]

Visuomenei tuo metu dar buvo nežinomas Peterburgo dailės akademiją baigusio tapytojo Jono Zenkevičiaus (1821–1888) 1850 m. sukurtas, istorikui dar gyvam esant iš natūros nutapytas, mūsų akims įprastas S. Daukanto portretas (dailininko Ryčio Valantino panaudotas ir 100 litų banknote). J. Zenkevičiaus nutapytą S. Daukanto portretą rašytojas, kunigas  Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) surado tik 1901 m. garsėjusiame paveikslų galerija Ketūnų dvare, netoli Kuršėnų. [14, 15]

Taigi, šis neįprastas, remiantis prisiminimais sukurtas portretas pirmiausia buvo publikuotas pirmajame dokumentų rinkinyje apie S. Daukantą, planuotame išleisti 100-sioms istoriko gimimo metinėms, tačiau dėl įvairių kliūčių pasirodžiusiame pavėluotai, tik 1898 m. Išleistoji knygelė „Medega S. Daukanto bijografijai“ buvo parengta pagal minėto M. Davainio-Silvestraičio medžiagą rašytojo, visuomenės ir kultūros veikėjo, kunigo Aleksandro Burbos (1854–1898) ir išspausdinta Šenandoa (Shenandoah), Pensilvanijos valstijoje, JAV, žinomo Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjo, leidėjo ir redaktoriaus, kunigo Antano Miluko (1871–1943), parašiusio trumpą knygelės pratarmę. Šio leidinio pagrindinis tikslas buvo surinkti ir publikuoti kiek galima platesnę biografinę ir archyvinę medžiagą apie S. Daukantą. [4, 13, 10]

Knygelėje aprašoma ir S. Daukanto išvaizda – matyt, pasikliaudamas šiuo apibūdinimu, A. Ratkus kaip sugebėjo, taip ir sukūrė istoriko veido rekonstrukciją:
Pavirszutinė iszžiura (iszveizda) Simano Daukanto buvo szitokia: akis turėjo žiedras arba mėlynas, ant senatvės įdubusias, raukles ant kaktos; buvo plikas, tik pas ausis ir užpakalij turėjo plaukus; plaukai juodi ir bruvi; lupos siauros; nosis vidutinė, lygi, neužriesta ir nenulinkusi. Jokių karpų ant veido neturėjo; barzdą ir usus skusdavo; buvo vidutinio ugio, biskutį senatvėje palinkęs, smulkaus veido ir kuno, nenutukęs ir ne riebus, nei pilnas; ant senatvės neapkurto, ne neapjako. [4]

Tačiau pagal žodinį pasakojimą gana mėgėjiškai A. Ratkaus sukurtas S. Daukanto portretas visai nepatiko Vincui Kudirkai (1858–1899), kuris griežtokai jį sukritikavo:
Pasitaikydavo girdėt įvairius juokus iš to, kad koks mulkis reikalavo pagal aprašymą arba apipasakojimą žmogaus paviršiaus padaryti (…) portretą. O štai minėtoje knygoje randame tokius juokus įkūnytus. Pagal pažįstamų pasakojimą padarytas Daukanto portretas! Gaila, kad įkūnijimui juokų parinktas taip didei brangus mums žmogus, kaip S. Daukantas. Jeigu jau neliko tikro portreto, tai būtų užtekę vieno aprašymo paviršiaus Daukanto ypatos. Kam tie juokai?  [9]

Tokia V. Kudirkos išsakyta nuomonė visgi nesutrukdė A. Milukui šį A. Ratkaus nupieštą S. Daukanto portretą panaudoti dar kartą 1900 m. išleistame „Lietuviškame albume“, išspausdintame Vinco Šlekio (1870–1946) spaustuvėje Šenandoa (Shenandoah) mieste, JAV. [16]

O štai trečią kartą šis portretas, tiesa, „išplėstas“ nuo biustinio iki pusiaufigūrio, o taip pat papildytas interjero fonu, buvo panaudotas mūsų muziejaus eksponate – M. Norkūno išleistame atvirlaiškyje, atspausdintame greičiausiai po 1902 m., kuomet M. Norkūnas apsigyveno Lorense, JAV.

Žinomas ir spalvotas šio atvirlaiškio variantas, išleistas T. J. Abraičio Čikagoje, JAV, taip pat XX a. pr. [8]

                                                                                                                 Menotyrininkė Ina Dringelytė